Davey Porsius
順位 平均
- -
デビュー: 身長: - 生年月日: 1995/8/2
利き腕: 体重: - 出身: -
住居: